You are currently viewing مهارت های T شکل چه هستند؟

مهارت های T شکل چه هستند؟

تعریف مهارت های T شکل:

مهارت های T شکل ویژگی خاصی از افراد را توصیف می کند. قسمت عمودی T دانش متخصص و تجربه در یک حوزه مشخص اشاره دارد، در حالی که قسمت بالای T که به صورت افقی است به توانایی همکاری با متخصصین در حوزه ها و رشته های دیگر و امکان برقراری ارتباط و درک فضای فعالیت آن ها اشاره دارد.

یک فرد T شکل کسی است که مهارت های T شکل دارد.

مفهوم مهارت های T شکل توسط دیوید گست (David Guest) در سال ۱۹۹۱ مطرح شد، اما توسط تیم براون (Tim Brown)، مدیرعامل شرکت طراحی IDEO زمانی که ویژگی های افرادی را که می خواستند برای شرکتش کار کنند توصیف نمود مورد استقبال عموم قرار گرفت.

Leave a Reply